Makale Detayları

Değişken Nedir? Türleri ve Aldığı Değerler
Yazar : Cenk IŞITAN

Değişken Nedir? Türleri ve Aldığı Değerler
Değişkenler, karakter özelliğinde olup olmadığı, sayısal bilgileri taşıyıp taşımadığı, eğer rakamsal bilgi kullanıyor ise bu bilginin tamsayı mı yoksa ondalık sayı mı olduğu bilgilerini yada istediğimiz şartların geçerli yada geçersiz olduğu bilgilerini taşırlar.

 Değişken olarak adlandırdığımız yapılar, hazırladığımız program yada sitelerde geçici olarak hafızada tutturabileceğimiz bilgileri içerdiği gibi kayıt ve görüntüleme esnasında kayıtta bulunan bilgilerin hangi özellikte olduğu bilgilerini taşımaktadır. Yani karakter özelliğinde olup olmadığı, sayısal bilgileri taşıyıp taşımadığı, eğer rakamsal bilgi kullanıyor ise bu bilginin tamsayı mı yoksa ondalık sayı mı olduğu bilgilerini yada istediğimiz şartların geçerli yada geçersiz olduğu bilgilerini taşırlar.
Biraz daha detay vermemiz gerekirse;
 

Öncelikle değişken tanımlama kurallarımıza göz atalım:

değişkenin adı c#ın genel kullanım kodlarıyla başlamaz
rakamlarla başlayamaz
boşluk karakterleri kullanılamaz
başında özel karakterler kullanmaz
string tanımlanıyorsa "" "" içine yazılmalıdır.
eşitliğin sağ tarafı atanacak olan veridir. Yani başka deyişle eşitliğin sol tarafı daima taşıyacağı değerin verilmesini bekler.
 
Değişken tipleri ve kullanımlarına bakmamız gerekirse;

1. Metinsel Değişkenler
  a) String (içine girilen veri kadar ramda yer tutar,rakamlar, harfler olarak algılar.
  b) char
 
    string gelen_isim = "Deneme Gelen İsim";
    string isim1 = "Oğuz";
    string isim2 = "Merve";
    string isim3 = "Ayşe";
    string isim5 = "Aykut";
           
 
    string isim15 = isim5; 

Aynı tipe sahip birden fazla değişken tanımlama eger string tanımlanan değere bir tanımlama yapılmadıysa sistem bu değerleri " " olarak default tanımlar.
 
    string yeniad1, yeniad2, yeniad3, yeniad4, yeniad5;

string yeniad3 = "ramazan"; --- HATALI İŞLEM tanımlama yukarıda yapıldığı için ikinci defa tanımlanamaz.

            yeniad3 = "doğru";
satır satır işlendiğinden değerlerin hepsi farklıdır.
            yeniad1 = yeniad2; 
            yeniad2 = yeniad4;
            yeniad5 = yeniad3;
            yeniad4 = yeniad5;

Satır satır işlem yaptığından dolayı en son satırda verilen değer geçerlidir
            yeniad4 = "spfd";
            yeniad4 = "2";
            yeniad4 = "a11";

char (karakter)
char değişkenine sadece 1 karakter girilebilir ve tek tırnak içerisinde tanımlanır
veri tipi - değişken adı=' veri'
herhangi bir nesneye ait tanımlama yapmadan başka bir nesneye atama yapılamaz
      char karakter = 'A';
      char kar = '#';
      string isim = "Cenk";
isim= kar; ---veritipleri farklı olduğu için kullanılamaz
sayısal değişkenler türlerine göre ayrılırlar
1.tam sayı
2.ondalıklı sayılar
ondalıklı verilerin ram üzerinde çok yer kaplamaması için iki farklı tipte incelenecek
 
TAM SAYI VERİ TİPİ
8b  byte   ---> 0 ile 255 arası sayı tutar
8b  sbyte  ---> -128 ile 127 arası sayı tutar
16b short  ---> -32.768 ile 32.767 arasında
32b int    ---> -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında sayı tutar
64b long   ---> -9.223.372.036.854.775.808 ile 9.223.372.036.854.775.807 arasında sayı tutar
16b ushort --->  u larda değer alt sınır ile üst sınırın toplamıkadar üst sınıra kadar gider
64b ulong  --->  örnek olarak ushort 32.768+32.767 = 0 ile +65.535 arası sayı tutar
sayısal değerler girerken tırnak kullanılmaz.
tanımlanan sınırların dışına çıkılamaz
cpunun çalışma aralığı integer değerdir hız ve çalışmalar açısından integer tavsiye edilir ancak verileri uygun tiplere göre düzenlemek gereklidir.
    byte yas = 26;
    sbyte deg1 = -120;
    sbyte deg2 = -30;
    short kackm = 12900;
    ushort sınır =64000;
    int sayi = 2052352353;
    long uzuuunsayi = 1231231313312;
    ulong pozitifuzunsayi =3234232323423423423;
 
ondalıklı sayılar
32b float ondalıklı sayı tiplerinin en küçüğü float değerin en sonuna f harfi yerleştirilmeli virgülden sonra sadece 7 karakter kullanabiliyor ,(1,7777777)
64b double default olarak belirlenen bir değerdir o yüzden rakamın sonuna tanımlama yapmaya gerek yoktur. virgülden sonra 16 karakter alıyor.
128b decimal virgülden sonra istenildiği kadar rakam eklenebilir ancak en sonuna M harfi koyulmak zorundadır.
değişken adlarının çok uzun olup olmadığına sistem bakmaz ancak verilerin kapladığı yer ram için önemlidir.
    float fl = 0.1234567f;
    double db = 0.12312312312362342423423242434;
    decimal dcm = 0.23243423423423423823423423M;
 
MANTIKSAL DEĞİŞKENLER
bool - boolean
iki değer taşıyabilir true ve false bu iki değerden başka hiçbir değer atılamaz
true--> 1 --> evet --> var
false-->0 --> hayır --> yok
booleanda default değer false olarak kabul edilir.
   bool acikmi = true//olumlu cevap
   bool varmi = false//olumsuz cevap
   bool futbolcumu; //default değer false dır.
   bool basketcimi;
   bool sporcumu;int
 
   futbolcumu = true;
   basketcimi = false;
   sporcumu = true;
 
eşitliğin sol tarafı sonuç bekleyen kısımdır ve sağ tarafta bulunan     değerleri almaktadır.
   futbolcumu = sporcumu;  // true<-- true
   sporcumu = basketcimi;  // false <-- false
   sporcumu = futbolcumu;  // true <-- true
   futbolcumu = basketcimi; // false <-- false
   basketcimi = sporcumu;  // true <-- true

 

   futbolcunun son değerini FALSE