Makale Detayları

Değişken Kullanımı
Yazar : Cenk IŞITAN

Değişken Kullanımı
Değişken kullanımlarına ait örnek kodların anlatımını içeren makalemiz

 

 button1_Click(object sender, EventArgs e)
textbox kontrolü kullanıcının girdiği metinleri ve girilen bilgileri string olarak kabul etmektedir. string tanımlaması yapıldıktan sonra mantıklı bir değişken adı
tanımlanmalıdır. eşitliğin sağ tarafında ise kullanmak istediğimiz nesnenin adını yazıyoruz ve nokta işaretini kullanarak instance menünün gelmesini sağlıyoruz. bu menü de çağırmış olduğumuz textbox1 e ait yapılabilecek özelliklerin listesi gelir ve yazılan yazıyı seçmek için text özelliğini çağırıyoruz.
    string gelenmetin = textBox1.Text;
alınan verinin kullanıcıya gösterilmesi show metodu kullanılır. metodları kullanabilmek için kesinlikle parantez açılıp kapatılmalıdır. parantez içine de kullanılması gereken veriyi yazmalıyız.
string olarak " " içinde değer de yazılabilir tırnak işaretleri kullanılmadan önceden tanımlanmış bir değişkendeki veriyi de çağırabiliriz.
    MessageBox.Show(gelenmetin);        }
 
button2_Click(object sender, EventArgs e)
metinsel işlemlerde toplama işlemi birleştirme işlemi yapar aşağıdaki ilk örnek trim komutunun kullanılması için uygulanan örnektir.değişken tanımlarken tavsiyeedilen kullanım değişkenlerin ilk harfleri küçük ikinci kelime büyük harfle başlar sınıflar büyük harfle tanımlanır
        
string girilen1 = textBox1.Text.Trim();
trim komutu belleğe yerleşen durumda en sonda bulunan boşlukları iptal ederek işlemi gerçekleştiriyor
string girilen1 = textBox1.Text;
string girilen2 = textBox2.Text;
string birlesimyazi;
birlesimyazi = girilen1 + " " + girilen2;
MessageBox.Show(birlesimyazi);       }
 
button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
matematiksel toplama işlemi yapılacak
string sayi1 = textBox3.Text;
string sayi2 = textBox4.Text;
string toplam = sayi1 + sayi2;
MessageBox.Show(toplam);
 
yukarıdaki işlem sadece birleştirme işlemi yapacak durumda ayarlanmıştır. matematiksel işlemleri yapabilmek için gelen değerlerin string halinden sayısal değerlere çevirmek gerekecektir stabil çalışmasınden dolayı integer kullanacağız
convert (dönüştürmek, çevirmek)
string olarak gelen değeri integer a çevireceğiz
 
int yenisayi1 = sayi1; hatalı komut
int yenisayi1 = Convert.ToInt32(sayi1);
int yenisayi2 = Convert.ToInt32(sayi2);
int toplamsayisal = yenisayi1 + yenisayi2;
MessageBox.Show(Convert.ToString(toplamsayisal));           }
 
button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
Aşağıdaki kodlar form üzerindeki 4 texbox içeriğindeki değerlerin matematiksel toplam sonuçlarını almak içindir.
textboxlardan gelen değerleri direkt olarak kullanarak
int rakam1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
int rakam2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
int rakam3 = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
int rakam4 = Convert.ToInt32(textBox4.Text);
int sontoplam = rakam1 + rakam2 + rakam3 + rakam4;
MessageBox.Show(Convert.ToString(sontoplam));
        }
 
button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
aşağıdaki işlemler gelen değerleri değişkenlere dönüştürmeden yapılan işlemler dir
 
int ensontoplam = Convert.ToInt32(textBox1.Text) + Convert.ToInt32(textBox2.Text)+Convert.ToInt32 (textBox3.Text) + Convert.ToInt32(textBox4.Text);
 
MessageBox.Show(Convert.ToString(ensontoplam));
        }
 
button6_Click(object sender, EventArgs e)
{  yanyana yazdırmak için zaten string geldiğinden dolayı dönüşüm işlemine gerek olmayabilir.
 
MessageBox.Show(textBox5.Text + " " + textBox6.Text + " " + textBox7.Text + " " + textBox8.Text);
        }
 
button7_Click(object sender, EventArgs e)
        {
dönüştürerek yapılan işleme ulaşmak için
string adi = textBox5.Text;
byte yas = Convert.ToByte(textBox6.Text);
long tckimlikno = Convert.ToInt64 (textBox7. Text);
float boy = Convert.ToSingle(textBox8.Text);
 
MessageBox.Show(adi+""+Convert.ToString(yas)+""+Convert.ToString(tckimlikno)+""+Convert.ToString(boy));
        }
 
button8_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string ad = textBox5.Text;
            string yas = textBox6.Text;
            string tc = textBox7.Text;
            string boy = textBox8.Text;
 
byte yeniyas = Convert.ToByte(yas);
float yeniboy = Convert.ToSingle(boy);
MessageBox.Show(ad + "" + yeniyas.ToString() + "" + tc + "" + yeniyas.ToString());
        }
 
button9_Click(object sender, EventArgs e)
        {
öncelikli olarak string değere bir tanımlama yapıyoruz. sonra da int olarak tanımlanmış bir alana bu string değerin uzunluğunu yazıyoruz en son olarak da messagebox aracılığı ile kaydedilen tc değişkeninin uzunluğunu görüntülüyoruz.
 
string tc = "12345678910";
int uzunluk = tc.Length;
MessageBox.Show(Convert.ToString(uzunluk));
aşağıdaki yöntemle de kullanılabilir
MessageBox.Show(uzunluk.ToString());
        }
button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
MessageBox.Show((Convert.ToInt32(textBox1.Text) +Convert.ToInt32(textBox2.Text)).ToString());
               }